پشت زمستان دلم، هست بهاری که نگو ...

غمگینیم

واجارو